sliders/2022/07/15/pbdimslider05-1657881965.png

Kompleksowa realizacja zamówień

Doskonałe zaplecze techniczne oraz kilkusetosobowy zespół specjalistów pozwala nam na kompleksową realizację zadań. Jako doświadczony wykonawca inwestycji drogowych oraz producent mas bitumicznych jesteśmy w stanie podjąć się każdego wyzwania.

zobacz więcej

O firmie

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki specjalizuje się w realizacji zadań z zakresu budowy, modernizacji i remontu dróg, mostów i lotnisk. Kilkadziesiąt lat doświadczenia, nowoczesny park maszynowy, wykorzystywanie najnowszych technologii oraz wiedzy i umiejętności blisko 500 specjalistów są gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług. Firma dysponuje ponadto nowoczesnymi wytwórniami mas mineralno-bitumicznych, zlokalizowanymi w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim oraz łódzkim. Nad jakością wyrobów i rezultatów prac czuwa, działające w ramach przedsiębiorstwa, Centralne Laboratorium Drogowe, w którym mieszanki wykorzystywane do budowy nawierzchni przechodzą ostrą kontrolę na każdym etapie produkcji. W efekcie możemy zaoferować naszym Klientom to, co najważniejsze – solidne i trwałe drogi, ulice, wiadukty, mosty, lotniska…

 

 Rozwój

Działalność rozpoczęliśmy w 1921 roku jako jednostka państwowa odpowiedzialna za utrzymanie i konserwację dróg kołowych, o nazwie Powiatowy Zarząd Drogowy. Od tego czasu firma przeszła wiele przemian i reorganizacji, dostosowując się do zmian gospodarczych i postępu technicznego. Niepohamowany rozwój doprowadził ostatecznie do rozszerzenia zakresu działalności z lokalnego na całą Polskę i przeobrażenia dawnej firmy w spółkę prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki.

 

Jakość

Szczególną uwagę zwracamy na rzetelność świadczonych usług, dbając o wykwalifikowaną kadrę pracowników oraz wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt budowlany i urządzenia pomiarowe. Najwyższą jakość usług i wyrobów zapewnia przyjęty przez nas system zarządzania jakością według międzynarodowej normy ISO 9001.

 

Wiarygodność

Działamy zgodnie z jasno wytyczonymi celami i wartościami, składającymi się na naszą misję. Posiadamy wymagane prawem certyfikaty:

 

  • System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

 

  • System zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015

 

  • System zarządzania BHP wg normy PN-N 45001:2018

 

  • Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS

 

  • Akredytacja laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

 

  • Zakładowa Kontrola Produkcji mas bitumicznych wg serii norm PN-EN 13108

 

Bezpieczeństwo

W naszej działalności bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby budować świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym – minimalizować zagrożenia. Świadczy o tym m.in. nadanie nam Certyfikatu PN-N 18001.

 

Ekologia

Chętnie angażujemy swój potencjał i doświadczenie w problematykę jakości i ochrony środowiska. Sukcesywnie wdrażamy coraz to nowsze rozwiązania, prowadzące m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, a także zmniejszenia poziomu hałasu. Spełniamy wszystkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska, co potwierdza certyfikat ISO 14001 oraz rejestracja w Krajowym Systemie EMAS.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

 

za rok podatkowy 2022

 

w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Mińsk Mazowiecki, 21 grudzień 2023 r.

 

  

      I. Podstawa prawna

 

Obowiązek do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy wynika z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587, zwana dalej: „ustawą o CIT”). Zgodnie z nim, podatnicy, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

   

     II. Definicje i skróty

  

-       Informacja – informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022;

 

-       PBDiM, Spółka – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28, (05-300 Mińsk Mazowiecki), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy V Wydział w Siedlcach pod numerem KRS 0000040838, NIP: 8220010022, REGON: 710251913;

 

 -       Strategia podatkowa – strategia podatkowa realizowana przez Spółkę;

 

 -       Procedura – oznacza procedury, polityki, instrukcje, w tym także niespisane, faktycznie stosowane w Spółce w związku z realizacją strategii podatkowej.

 

   III. Cel Informacji

 

Niniejsza Informacja stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego, o którym mowa w art. 27c ustawy o CIT.

   

  IV. Opis Spółki

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. powstało dnia 19.06.1993 roku. Działa na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego wpisanego do Rep. A pod nr 3306/93. Siedziba spółki mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kolejowej 28. Spółka przyjęła mienie byłego przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w tzw. leasing pracowniczy. W dniu 24 marca 2004r aktem notarialnym Nr Rep. 2164/2004 nastąpiło przeniesienie mienia Skarbu Państwa na własność Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. PBDiM Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzi: biuro zarządu, jednostki usługowe oraz jednostki produkcyjne działające jako wyodrębnione oddziały. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PBDiM Sp. z o.o. Przeważającym przedmiotem działalności są roboty związane z budową dróg i autostrad.

    

V. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

  

1. Uwagi wstępne

Strategia podatkowa Spółki jest elementem odpowiedzialności podmiotu w zakresie ponoszenia obciążeń publicznoprawnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Strategia podatkowa Spółki ukierunkowana jest na rzetelną, prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

Strategia podatkowa wspiera strategię biznesową oraz odzwierciedla działalność gospodarczą Spółki. Kwestie podatkowe traktowane są przy tym jako zagadnienie odpowiedzialności Spółki. Strategia podatkowa stanowi zbiór zasad obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych Spółki. Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania Spółką, w tym ryzykiem  podatkowym wpływając na zapobieganie powstaniu ryzyk podatkowych. Strategia podatkowa Spółki zakłada transparentność i przejrzystość w realizacji zobowiązań publicznoprawnych, z uwzględnieniem potrzeby zachowania bezpieczeństwa podatkowego własnego oraz podmiotów współpracujących.

 

Realizowana przez Spółkę Strategia podatkowa obejmuje w szczególności:

 

1. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie szeroko definiowanego prawa podatkowego związanych z  działalnością Spółki.

2. Utrzymywanie prawidłowych relacji z organami podatkowymi w oparciu o współpracę.

3. Zapewnienie spójności przyjętej strategii podatkowej z ogólną strategią gospodarczą Spółki.

4. Staranność i ostrożność w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

5. Stosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego, rozwiązań, w tym ulg w celu ograniczenia kosztów podatkowych prowadzenia działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu, że te rozwiązania nie są wykorzystywane do celów, które są sprzeczne z obowiązującym prawem.

  

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

2.1  Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

Wdrożony i realizowany w Spółce zespół działań mający na celu prawidłowe wykonywanie funkcji podatkowej, tj. zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych, dotyczy zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Obejmuje on system wdrożonych przez Spółkę mechanizmów wykonywania i  kontroli pod względem prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych, w tym w zakresie zapewnienia wiarygodności i kompletności  deklaracji podatkowych, ujawnianych w nich informacji, zgodności z prawem deklarowania i regulowania zobowiązań podatkowych.

Zarządzanie realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie wymaga stosowania procedur (wytycznych, instrukcji), tj. przyjętego sposobu postępowania w Spółce, opisu ustalonego przebiegu procesu wskazującego w szczególności osoby odpowiedzialne, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności.

Wszelkie decyzje biznesowe Spółki i podejmowane przedsięwzięcia poprzedzone są identyfikacją, oceną i oszacowaniem poziomu ryzyka podatkowego. Spółka każdorazowo dąży do minimalizacji ryzyka i eliminacji obszarów potencjalnych sporów z organami administracji podatkowej. W przypadku kluczowych decyzji biznesowych Spółka korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców oraz możliwości uzgodnień z organami administracji skarbowej, w szczególności w formie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Spółka na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany w przepisach prawa podatkowego. Z odpowiednim wyprzedzeniem podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia zgodności procesów, procedur i systemów finansowo-księgowych z przepisami prawa oraz terminowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

 

Na całokształt działań Spółki w ramach realizowanych procesów i procedur składają się w szczególności:

 

 1)   realizacja procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółki, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur;

 

 2)   kontrola wewnętrzna i zewnętrzna realizacji procesów związanych z wykonywaniem funkcji podatkowej Spółce, w tym audyt wewnętrzny i zewnętrzny, w szczególności przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur;

 

 3)   zarządzanie ryzykiem podatkowym, w tym przy wykorzystaniu wdrożonych w Spółce Procedur.

 

W zarządzaniu realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego zapewniających ich prawidłowe wykonanie, Spółka realizuje i zarządza w szczególności następującymi procesami:

 

 1)       procesy związane z realizacją operacji finansowych i gospodarczych;

 

 2)       procesy kontroli realizowanych operacji finansowych i gospodarczych;

 

3)       procesy kontroli kluczowych procesów  realizowanych  w  Spółce, w tym  mechanizmy kontroli dotyczące procesu sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń,  środków  trwałych,  zapasów,  transakcji  bankowych,  podmiotów powiązanych;

 

4)       procesy kontroli stosowanych systemów informatycznych;

 

5)       realizacja i kontrola realizacji procesów komunikacji w Spółce.

 

Procesy związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie dotyczyły:

 

1)   podatku dochodowego od osób prawnych;

 

2)   podatku od towarów i usług;

 

3)   podatku dochodowego od osób fizycznych;

 

4)   zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;

 

5)   podatku od czynności cywilnoprawnych;

 

6)   podatków i opłat lokalnych.

 

W zarządzaniu wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka wdrożyła i stosowała, w szczególności Procedury (w tym takie, które jedynie w ograniczonym zakresie dotyczą realizacji obowiązków podatkowych).

Procedury mające formę dokumentów, podlegają okresowej weryfikacji i aktualizacji. Stanowią dokumenty wewnętrzne Spółki, niepodlegające publikacji na zewnątrz. W Spółce funkcjonują także niesformalizowane (nie mające formy spisanego dokumentu) Procedury, w tym procesy w zakresie kalkulacji podatków oraz procedury weryfikacji i kontroli prawidłowości realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego ciążących na Spółce. Procesy te obejmują wszystkich pracowników Spółki, także tych którzy nie zajmują się bezpośrednio rozliczeniami podatkowymi ale odpowiadają za realizację zdarzeń gospodarczych zachodzących w Spółce i przekazanie wyczerpujących informacji o charakterze tych zdarzeń oraz związanej z nimi dokumentacji istotnych z punktu widzenia rozliczeń podatkowych Spółki.

 

Spółka stosowała w szczególności następujące Procedury:

 

 1)       procedura zarządzania ryzykiem w Spółce,

 

 2)       regulamin zakupów,

 

 3)       procedura dotycząca kontroli, audytu w Spółce,

 

 4)       procedura w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych,

 

 5)       zasady komunikacji w Spółce,

 

 6)       polityka rachunkowości,

 

 7)       instrukcja inwentaryzacyjna,

 

 8)       instrukcje podatkowe,

 

 9)       procedura weryfikacji dostawców i klientów na gruncie podatku od towarów i usług (dotyczą weryfikacji dostawców na białej liście, gromadzenia dokumentów na potrzeby sporządzenia deklaracji VAT).

 

W ocenie Spółki ww. procedury i procesy pozwalają na efektywne i prawidłowe zmierzenie się z obszarami ryzyka podatkowego i jako takie są adekwatne do rodzaju i skali prowadzonej przez Spółki działalności. Procedury oraz zasady działania podlegają modyfikacjom pozwalającym dostosować działania Spółki do zmian zachodzących w przepisach prawnych oraz w otoczeniu gospodarczym Spółki. Przyjęte procesy i procedury zapewniają terminowe i prawidłowe wypełnianie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

   

2.2  Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

W roku 2022 Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

 

Spółka w 2022 r. wywiązywała się terminowo ze wszystkich dotyczących jej obowiązków podatkowych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego, w tym w zakresie: regulowania zobowiązań podatkowych, wypełniania obowiązków deklaratoryjnych oraz informacyjnych.

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, na którym ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka w przewidzianym prawem terminie złożyła roczne zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2022 r.

Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest również zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka, w ustawowym terminie, składała deklaracje VAT  Jednolite Pliki Kontrolne.

Obowiązki podatkowe Spółki, jako podatnika i płatnika podatków, dotyczyły następujących podatków: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, opłat lokalnych.

Deklaracje podatkowe dotyczące rozliczeń podatkowych za 2022 r. zostały złożone przez Spółkę, a wynikające z nich zobowiązania podatkowe uregulowane. Dotyczy to w szczególności zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).

Jako pracodawca, Spółka pełni także funkcję płatnika PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwych urzędów skarbowych deklaracje PIT-4R oraz informacje PIT-11.

W 2022 r. Spółka nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.

  

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

 W roku 2022 Spółka dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Przedmiotem transakcji był zakup usług związanych z budową dróg.

 

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT

W roku 2022 Spółka nie dokonała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

 

6. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach

  

6.1  Wniosek o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

6.2  Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

 

6.3  Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

   

6.4  Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)

Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747).

 

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: Polityka prywatności — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.