sliders/2022/07/15/pbdimslider05-1657881965.png

Kompleksowa realizacja zamówień

Doskonałe zaplecze techniczne oraz kilkusetosobowy zespół specjalistów pozwala nam na kompleksową realizację zadań. Jako doświadczony wykonawca inwestycji drogowych oraz producent mas bitumicznych jesteśmy w stanie podjąć się każdego wyzwania.

zobacz więcej

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności strony: www.pbdim.com.pl

WSTĘP

 

Niezwykle istotne jest dla Nas zapewnienie Użytkownikowi, czyli Tobie, usług na najwyższym poziomie, ale nie mniej ważna jest najwyższa dbałość o Twoje dane osobowe, jakie nam przekazujesz, korzystając z Naszej strony internetowej www.pbdim.com.pl (dalej zwanej „Stroną” lub „Serwisem”). Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie niniejszą Politykę Prywatności (dalej zwaną: „Polityką”), w której znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Przede wszystkim, z Polityki dowiesz się, jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie, w jakim celu, ale także jak się z Nami skontaktować i skorzystać z przysługujących Ci praw. Polityka ma również na celu zagwarantować Ci, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”).

 

Kiedy Polityka ma zastosowanie?

 

Polityka ma zastosowanie zawsze, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach korzystania przez Ciebie z Serwisu, np. kiedy kontaktujesz się z nami. Szczegółowe informacje na temat celów i podstaw przetwarzania przez Nas Twoich danych znajdziesz w części V Polityki.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

 

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Kolejowej 28. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:
pbdim@pbdim.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany powyżej z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych?

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Przemysława Chąciak, z którym mają Państwo prawo się skontaktować w temacie ochrony danych osobowych e-mailowo: iod@pbdim.com.pl lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres wskazany przy informacji o administratorze z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

 

Twoje dane osobowe pozyskujemy, gdy:

 

 • kontaktujesz się z nami wykorzystując dostępne w Serwisie formy kontaktu;

 • korzystając z Serwisu akceptujesz stosowane na nim pliki cookies.

 

 

Pamiętaj, że klikając w linki dostępne w Serwisie możesz zostać przekierowany na strony internetowe zarządzane przez innych Administratorów, np. do portalu społecznościowego.
W takich przypadkach zastosowanie będzie miała Polityka Prywatności funkcjonująca w ramach danej strony internetowej.

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem środków wskazanych w Serwisie, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • nazwa organizacji, którą reprezentujesz,

 • inne dane podane w ramach kontaktu z Nami.

 

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Naszej Polityce Plików Cookies.

 

Informujemy również, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia danego roszczenia. Zakres danych przetwarzanych w tym celu jest zależny od poszczególnych roszczeń, jednakże nie wykracza poza dane wskazane w niniejszej części Polityki.

 

CELE, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 

 1. w celu zawarcia umowy w postaci zaakceptowanego Regulaminu Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do zawarcia i wykonania umowy) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres świadczenia usługi;

 2. w celu kontaktowania się z Tobą, gdy używasz środków komunikacji dostępnych w ramach Serwisu, w tym w zakresie reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest skuteczna komunikacja z Klientami) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji, chyba że będą niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 3. w celu prawidłowego zarządzania Serwisem poprzez stosowanie plików Cookies, umożliwiającymi zidentyfikowanie używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, a także dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich potrzeb na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbanie o właściwe działanie Serwisu w sposób maksymalizujący satysfakcję Klienta) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych), zależnie od rodzaju plików Cookies – szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdziesz w Polityce Plików Cookies;

 4. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z działalności prowadzonej w ramach Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia swoich praw a także wykazywanie wywiązanie się z obowiązków na nim ciążących) – dane przetwarzane w tym celu będą przechowywane przez okres do 6 lat po ustaniu pierwotnego celu ich przetwarzania, który to okres wynika z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących terminów przedawnienia roszczeń.

 

Informujemy również, że Twoje dane w powyższych celach mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały profilowaniu i nie będą podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH REALIZACJA

 

 

Podmiotowi danych, którym jesteś Ty, przysługują z tytułu ich przetwarzania następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do danych osobowych – możesz w każdej chwili skontaktować się
  z Nami w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, wglądu do tych danych, weryfikacji zakresu danych, jakie przetwarzamy, a także uzyskania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych – jako Administrator nieustannie dbamy
  o zachowanie poprawności Twoich danych osobowych znajdujących się w naszych zasobach, jednakże jeżeli stwierdzisz, że posiadamy dane osobowe, które są niepoprawne bądź nieaktualne, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w celu doprowadzenia tych danych do stanu zgodności z rzeczywistością;

 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz w każdej chwili zgłosić się do Nas z żądaniem usunięcia Twoich danych osobowych jeśli Twoje nie będą one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami, Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie danych bez Twojej zgody tylko w zakresie ich przechowywania) – prawo to przysługuje Ci, jeśli: zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, co pozwala Ci żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane osobowe nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia Twoich praw; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych – możesz żądać od nas uzyskania swoich danych w formacie możliwym do odczytu maszynowego lub przeniesienia Twoich danych na rzecz innego Administratora, jeżeli dane te są przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) bądź art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (zawarcie i realizacja umowy);

 6. prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do polskiego Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl).

 

Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora), który możesz zgłosić ze względu na swoją szczególną sytuację po zgłoszeniu którego będziemy zobligowani do wykazania nadrzędności Naszego prawnie uzasadnionego interesu w stosunku do Twojego interesu bądź praw lub wolności, w przeciwnym wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego jest bezwzględnie skuteczny bez konieczności podania uzasadnienia.

 

Wszystkie powyższe prawa z wyłączeniem prawa do skargi do Organu Nadzorczego możesz realizować wysyłając wiadomość e-mail pod adres: pbdim@pbdim.com.pl bądź wykorzystując jedną z form kontaktu dostępną w naszym serwisie.

 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Możemy przekazywać Twoje dane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz. Możemy udostępniać też dane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W tych przypadkach, podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe, mogą stać się odrębnymi administratorami Twoich danych osobowych.

 

Ponadto, możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa Twoich danych podjęliśmy szereg kroków w tym zakresie:

 1. wykonujemy czynności zabezpieczające dane przed utratą, w szczególności poprzez system kopii zapasowych,

 2. wprowadziliśmy mechanizm szyfrowania danych od momentu ich wprowadzenia do Serwisu,

 3. wprowadziliśmy mechanizm monitorowania sieci,

 4. wdrożyliśmy system bezpieczeństwa informacji zgodny z normą ISO 27001.SKARGI, WĄTPLIWOŚCI, PYTANIA

 

 

Wszelkie skargi, pytania lub wątpliwości możesz kierować za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: pbdim@pbdim.com.pl. Gwarantujemy szybką
i merytorycznie adekwatną odpowiedź na wszystkie wiadomości.

W powyższym celu naturalnie możesz również wykorzystać wszelkie formy kontaktu dostępne
w ramach Serwisu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, więc w trosce o Twoją nieustanną świadomość wszelkich zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych w ramach Serwisu, niezwłocznie poinformujemy Cię o wszelkich modyfikacjach tego dokumentu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wersje Polityki będą przechowywane w Naszych zasobach z możliwością zapoznania się z nimi przez Ciebie w dowolnym momencie.

 

Jesteśmy Ci również niezmiernie wdzięczni za zapoznanie się w pełni z Polityką i liczymy, że pozwoliła Ci ona na całkowite zrozumienie procesów, jakim podlegają przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe.

 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: Polityka prywatności — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.